Kiracının Erken Çıkması Halinde Ev Sahibi Kalan Ayların Kirasını Alabilir mi?

Kiracının, kira süresi sona ermeden kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek evi tahliye etmesi durumunda, kural olarak, kiracı kira süresinin sonuna kadar ev sahibinin uğradığı tüm zararı ödemekle yükümlüdür. Ancak, ev sahibinin de zararın artmasına neden olmaması gerekir. Ev sahibinin zararı, tahliye tarihinden, kiralananın aynı koşullarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir. Kiralananın tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için, evin fiilen boşaltılması yeterli değildir; anahtarın da ev sahibine Daha fazla okuyunKiracının Erken Çıkması Halinde Ev Sahibi Kalan Ayların Kirasını Alabilir mi?[…]

İnsan hakları evrensel beyannamesi

Source: Secretariat of the Human Rights Coordinating Committee, Turkey http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk İnsan hakları  evrensel beyannamesi Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan Daha fazla okuyunİnsan hakları evrensel beyannamesi[…]

Manevi Tazminat Miktarı Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

6098 sayılı Borçlar Kanununun 58. maddesi gereğince, kişilik hakları, hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse, manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Manevi tazminatın amacı, kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Yani, duyulan elem ve ıstırabın kısmen ve imkân nispetinde iadesini amaçlamaktadır. Manevi tazminat isteminin temelinde, davalıların haksız eylemi yatmaktadır. Haksız eylemin unsurları; fiilin hukuka Daha fazla okuyunManevi Tazminat Miktarı Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?[…]

Vadesi Bulunmayan Senet Geçerli midir?

Yargıtay 12.HD. 2015/18318 E.,2015/29405 K. “TTK’nun 776. maddesi uyarınca; vade, bononun unsurlarından olsa da aynı Kanun’un 777/2. maddesi gereğince vadesi gösterilmemiş bir bono görüldüğünde ödenmesi şart bir bono sayılır. TTK’nun 778. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanun’un 704. maddesine göre ise görüldüğünde ödenecek bononun tanzim tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmek üzere Daha fazla okuyunVadesi Bulunmayan Senet Geçerli midir?[…]

Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları

“6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu” Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları MADDE 329- (1) Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar Daha fazla okuyunKötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları[…]

İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI

İşe iade davası açabilmek için aşağıda ki şartların gerçekleşmiş olması gerekir; 1-İş sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması, 2-İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması, 3-İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması, 4-İşçinin en az 6 ay kıdeminin bulunması, 5-İş yerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması, 6-Dava açacak işçinin işveren vekili olmaması, 7-İş akdinin feshi tarihinden Daha fazla okuyunİŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI[…]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)

2014/2 sayılı tebliğ ile İl tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır üçbin üçyüz liraya, ilçe tüketici hakem heyetlerinde ikibin ikiyüz liraya ve Büyük şehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır ikibin ikiyüz Türk lirası ile Üçbin üçyüz Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu husus dava şartı olup, Tüketici Mahkemelerince re’sen dikkate Daha fazla okuyunTÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)[…]

Anne çocuğuna kendi soyadını verebilir mi?

Boşanan ve çocuğun vekaletini alan anne, çocuğuna yeni evlendiği eşinin soyadını yani kendi soyadını vermek için açmış olduğu davayı yerel mahkeme kabul etmiş fakat Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evlilik içinde doğan çocuğun babasının soyadını alacağına dair düzenlemenin emredici olduğunu, çocuğun başka bir soyadı almasının mümkün olmadığına karar vermiştir.  “Çocuğun başka bir soyadı alması mümkün değildir. Anlaşma yapmak suretiyle değişik Daha fazla okuyunAnne çocuğuna kendi soyadını verebilir mi?[…]

MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI

3 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE REDDİLMEYEN MİRAS, BAŞKA BİR YOL İLE RED EDİLEBİLİR Mİ? Medeni Kanunun 599. Maddesine göre mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda özel olarak belirtilen haller hariç, mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar Daha fazla okuyunMİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI[…]