Usuli Kazanılmış Hak Nedir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu usuli kazanılmış hakkı şöyle tanımlamıştır. “Bir davada mahkemenin veya tarafların yapmış oldukları bir usul işlemi nedeniyle taraflardan biri lehine, dolayısıyla diğeri aleyhine doğan ve gözetilmesi zorunlu olan hakka, usuli kazanılmış hak denilir. Örneğin mahkemenin Yargıtay bozma kararına uymasıyla bozma kararı lehine olan taraf bakımından kazanılmış hak doğar. Bir mahkemenin Yargıtay Dairesince Daha fazla okuyunUsuli Kazanılmış Hak Nedir?[…]

İstifanın Hukuki Sonuçları ve İkale

İş Kanununda işçinin istifası özel olarak düzenlenmiş değildir.  İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanılamaz.  İstifanın işverence Daha fazla okuyunİstifanın Hukuki Sonuçları ve İkale[…]

İşe İade Davası Asıl İşverene mi Alt İşverene mi Açılır?

“…işe iade davalarına özgü olarak, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu davalarda, davalı taraf yönünden bir çeşit şekli (usûlî) bakımdan mecburi dava arkadaşlığının mevcut olduğu kabul edilmelidir. Böyle olunca, işe iade davasının yalnızca asıl işveren veya alt işveren aleyhine açılması durumunda, mahkemece, dava hemen reddedilmemeli, davalı olarak gösterilmeyen asıl işveren veya alt işverene davanın teşmili için davacı tarafa süre verilmeli, verilen süre içinde, diğer dava arkadaşına teşmil Daha fazla okuyunİşe İade Davası Asıl İşverene mi Alt İşverene mi Açılır?[…]

Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna Göre Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına Göre; KISMİ DAVA “…Kısmi dava, alacağın yalnızca bir bölümü için açılan dava olarak tanımlanmaktadır. Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve alacağın şimdilik belirli bir kesiminin dava edilmesi gerekir. Diğer bir söyleyişle, bir alacak hakkında daha fazla bir miktar için tam dava Daha fazla okuyunYargıtay Hukuk Genel Kuruluna Göre Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava[…]

İş Güvencesi Kapsamında Olan Bir İşçi Ayrıca Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi?

Yargıtay’ın bir kararına konu olan bir olayda, davacı 6 aylık kıdemi olmadığı halde işe iade davası açmış olup işe iade edilmediği takdirde kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davacının 6 aylık kıdemi bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, fer’i talep hakkında bir karar verilmemiştir. Yargıtay, dosya kapsamından davacının 6 aylık kıdemi bulunmadığı Daha fazla okuyunİş Güvencesi Kapsamında Olan Bir İşçi Ayrıca Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi?[…]

Islaha Karşı Yapılan Zamanaşımı Def’i’nin Davaya Etkisi (Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava)

Dava türü “belirsiz alacak” davası ise ıslah zamanaşımı söz konusu değildir. Bedel artırımı şeklinde davaya devam edilir. Dava türü “kısmi dava” ise ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı geçerli olup, zamanaşımı itirazı yapıldığı tarihten geriye doğru etkilidir. 9. Hukuk Dairesi         2015/6019 E.  ,  2016/21376 K.”…Somut olayda maddi tazminatın 25.01.2010 tarihli dava dilekçesinde fazlaya ilişkin talep hakları Daha fazla okuyunIslaha Karşı Yapılan Zamanaşımı Def’i’nin Davaya Etkisi (Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava)[…]

İşten Çıkış Kodunun SGK’ya Yanlış Bildirilmesinin Davaya Etkisi

İşveren, Sgk’ya yani resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili ise, diğer bir deyişle Sgk’ya bildirdiği çıkış kodu etrafında savunma yapıp ispatlamaması halinde, feshin, işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. İlgili Yargıtay kararı aşağıdadır. Buna paralel olarak, işveren, iş akdini, haklı nedenlerle fesih ettiğini mahkeme huzurunda ispatlayamadığı için, işçinin, mahkemeden talep edilmesi halinde, 4447 sayılı kanunun Daha fazla okuyunİşten Çıkış Kodunun SGK’ya Yanlış Bildirilmesinin Davaya Etkisi[…]

İş Kazası Kanunlarda Nasıl Tarif Edilmiştir?

506 sayılı Yasa’nın 11. maddesi ve 5510 sayılı Yasa’nın 13.maddesinde iş kazasının tarifi yapılmıştır.  Buna göre  İş kazası, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp Daha fazla okuyunİş Kazası Kanunlarda Nasıl Tarif Edilmiştir?[…]

Haksız Fesih Halinde İşsizlik Sigortası Alacağı İşvernden Tahsil Edilebilir mi?

Yargıtay, aşağıda paylaştığımız kararında, haksız fesih yapan işverenden, işçinin,  işsiz kaldığı süre için işsizlik sigortası alacağının hesaplanıp hüküm altına alınmasına karar vermiştir. Karar özet olarak şöyledir; “Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” Hakkın kötüye kullanılması, kişinin Daha fazla okuyunHaksız Fesih Halinde İşsizlik Sigortası Alacağı İşvernden Tahsil Edilebilir mi?[…]

Fazla Çalışma Türleri ve Fazla Çalışma Ücreti

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 07.04.2016 Tarihli 2014/36553 E., 2016/8730 sayılı kararında fazla çalışma ile ilgili şu tespitleri yapmıştır; https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp 1-4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. 2-4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. 3-Fazla Daha fazla okuyunFazla Çalışma Türleri ve Fazla Çalışma Ücreti[…]