21 Temmuz 2017

odeme-eski

Hesap Numaralarımız;

Abdulvahap Öztürk – Metin Kurşat

TEB İban No: TR36 0003 2000 0000 0067 8521 31

ASM Hukuk Bürosu
Ödeme yapmak için
tıklayınız

Yukarıdaki linke tıklayarak, dosya borcunuzu, avukatlık ücretini, iş avansı ve masraf ödemesi ile diğer ödemelerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz. 

Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu tavsiye niteliğinde ki avukatlık ücret tarifesi aşağıdadır. Ayrıca linkte tıklayarak tarifeye ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL BAROSU, 01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL EDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZLEGESİ

 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 11.000,00 TL 
 Mirasçılık belgesinin alınması   5.500,00 TL 
 Tahliye Davası 13.500,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 13.500,00 TL ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları 11.000,00 TL 
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar 11.500,00 TL 
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası 11.500,00 TL 
 Mirasta defter tutulması 11.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları  
  a) Davacı Vekilliğinde 11.500,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
  b) Davalı Vekilliğinde  9.500,00 TL ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10 Delil tespit istemi  7.500,00 TL 
11 Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 11.200,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)  5.800,00 TL 
1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 8.000,00 TL 
 Mirasçılık belgesinin alınması  4.000,00 TL 
 Tahliye Davası 10.000,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 10.000,00 TL ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları 8.000,00 TL 
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar 8.500,00 TL 
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası 8.500,00 TL 
 Mirasta defter tutulması 8.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları  
  a) Davacı Vekilliğinde 8.500,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
  b) Davalı Vekilliğinde 8.000,00 TL ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10 Delil tespit istemi 5.500,00 TL 
11 Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.250,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 4.250,00 TL 

 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları   11.000,00 TL 
 Tenkis ve Mirasta iade Davası 16.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası 19.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Vasiyetnamenin iptali Davası 19.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 13.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Tapu iptali ve Tescili Davaları 19.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Şuf’a Davası 16.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Geçit Hakkı Davası 16.500,00 TL 
 Ecrimisil Davası 13.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10  Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 13.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davaları* 13.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası 12.500,00 TL 
13  Tespit Davası 11.500,00 TL 
14  Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava 16.500,00 TL 
15  Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 16.500,00 TL 
16  Tenfiz ve Tanıma Davaları 15.000,00 TL 
17  Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları 13.500,00 TL 

*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1 Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar 11.000,00 TL 
 2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) 12.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3Boşanma Davaları   
  a) Anlaşmalı 12.500,00 TL 
  b) Çekişmeli 19.000,00 TL 
  c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 19.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 16.500,00 TL 
5 Nafaka Davası 11.500,00 TL 
6 Evlat Edinme Davası 12.500,00 TL 
7 Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar  8.000,00 TL 
8 Tenfiz Davası 13.500,00 TL 

D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tüketici Mahkemeleri 12.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Tüketici Hakem Heyetleri  5.000,00 TL 

E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1 Menfi tespit ve İstirdat Davaları 14.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 İstihkak Davaları 14.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3 İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)  
  a) Duruşmalı 11.000,00 TL 
  b) Duruşmasız  8.000,00 TL 
  c) İcra Ceza  8.000,00 TL 
4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları 14.500,00 TL 
5 İhlalenin feshi davası  
  a)Taşınabilir mal ihaleleri 10.200,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
  b)Taşınmaz mal ihaleleri 16.500,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 İcra Takipleri  
  a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri 11.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
  b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 11.500,00 TL 
 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 11.000,00 TL 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Hukuk Davaları**  13.500,00 TL 
2 Ceza Davaları  
  a) Şikayet ve takibi 11.000,00 TL 
  b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği 16.500,00 TL 

**Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar 12.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 12.500,00 TL 

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 İptal Davası   
  a) Duruşmalı 16.500,00 TL 
  b) Duruşmasız 13.500,00 TL 
 Tam yargı Davası   
  a) Duruşmalı 16.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 13.500,00 TL 
 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar  
  a) Duruşmalı  16.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 13.500,00 TL 
 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar   
  a) Bölge İdare Mahkemesinde  9.500,00 TL 
  b) Danıştay’da 12.500,00 TL 
 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar  
  a) Duruşmalı  19.000,00 TL 
  b) Duruşmasız 16.500,00 TL 

 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi   
  a) Sanık Müdafiliği 27.000,00 TL 
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği 19.000,00 TL 
 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi  
  a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 19.000,00 TL 
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği 13.500,00 TL 
3 Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  9.500,00 TL 
4 Disiplin Mahkemesi 12.500,00 TL 

J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

 Büroda sözlü danışma   
  İlk bir saat için  2.500,00 TL 
  Bir saati aşan her saat için  1.400,00 TL 
 Yazılı danışma  4.750,00 TL 
3 Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma  2.500,00 TL 
4 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma  
  İlk bir saat için  4.750,00 TL 
  Bir saati aşan her saat için  2.750,00 TL 
5 İdari Mercilerde Vekillik  5.500,00 TL 
6 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  5.500,00 TL 
7 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri  5.500,00 TL 
8 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  5.500,00 TL 
9 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri  8.000,00 TL 
10 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler 16.500,00 TL 
11 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi 11.000,00 TL 
12 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında) 12.500,00 TL 
13 İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma   9.000,00 TL 
14 Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler 19.000,00 TL 
15 Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  8.000,00 TL 
16 Avukatın yanında çalışan Avukatlar  5.792,00 TL 
17 Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 11.000,00 TL 
  b) Kooperatif   
    ba) 100’den az üyeli  10.200,00 TL 
    bb) 100’den yukarı üyeli 11.500,00 TL 
  c) Anonim Şirket  
    ca) 250.000 TL.den az sermayeli  12.500,00 TL 
    cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli 15.000,00 TL 
18 Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  9.500,00 TL 
19 Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı  
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  9.500,00 TL 
  b) Kooperatif 11.000,00 TL 
  c) Anonim Şirket 13.000,00 TL 
20  Şirket Genel Kurul İşlemleri  
  a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  9.000,00 TL 
  b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş . 11.000,00 TL 
  c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop. 12.500,00 TL 
  d) Ortak sayısı 50’den fazla koop. 15.000,00 TL 
21 Şirket Pay Devri  9.500,00 TL 
22  Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 21.000,00 TL 
23 Sayıştay Davaları 20.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
24 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 11.000,00 TL 
25 Arabuluculuk da Taraf Vekilliği  8.000,00 TL ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
26 Anayasa Mahkemesi  
  a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 34.000,00 TL 
  b) Bireysel Başvuru  
      Duruşmalı işlerde 19.000,00 TL 
      Duruşmasız İşlerde 13.500,00 TL 
27  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri  
  a) Duruşmalı 50.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 34.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
28 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 10.200,00 TL 

Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

KAYNAK : https://www.istanbulbarosu.org.tr/docs/tarifeler/tavsiyeniteliginde/Tavsiye_Ucret_Tarife_2022.pdf