İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

01.01.2018 tarihi itibariyle kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin alacağı vb.) ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit ve itiraz durumları dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri bakımından ihtiyari arabuluculuğa başvurmak mümkündür.

Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürosu tarafından komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşması halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarife’sinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, tarifenin birinci kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. Taraflara ulaşılamaz, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaz veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda taraflar anlaşamazsa 2 saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan da yararlanabilir.

Davacı taraf arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmezse dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde ise mahkeme tarafından davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Arb.Av. Esra Şalcıav Kurşat