15 Şubat 2022

Avukatlık Ücretleri ve Ödeme

Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu tavsiye niteliğinde ki avukatlık ücret tarifesine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/EN-AZ-UCRET-TARIFESI-2024.pdf

01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ
AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ
EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ
 
 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 39.000,00 TL 
 Mirasçılık belgesinin alınması   24.000,00 TL 
  Noterden alınması halinde   15.000,00 TL 
 Tahliye Davası 40.000,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %15’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 54.600,00 TL ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %15’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları 39.000,00 TL 
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar 33.000,00 TL 
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası 33.000,00 TL 
 Mirasta defter tutulması 41.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları  
  a) Davacı Vekilliğinde 52.000,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
  b) Davalı Vekilliğinde  30.000,00 TL ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10 Delil tespit istemi  30.000,00 TL 
11 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)  22.500,00 TL 
 
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları   52.500,00 TL 
  İdari yoldan düzeltilmesi halinde 24.000,00 TL 
 Tenkis ve Mirasta iade Davası 78.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Vasiyetnamenin iptali Davası 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Tapu iptali ve Tescili Davaları 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Şuf’a Davası 78.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Geçit Hakkı Davası 78.000,00 TL 
 Ecrimisil Davası 78.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10  Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11 Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları* 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası 58.500,00 TL 
13  Tespit Davası 39.000,00 TL 
14  Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Davalar 52.000,00 TL 
15  Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 52.000,00 TL 
16  Tenfiz ve Tanıma Davaları 64.500,00 TL 
17  Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları 52.500,00 TL 
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1 Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar 34.500,00 TL 
 2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) 52.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’u
 3Boşanma Davaları   
  a) Anlaşmalı 52.500,00 TL 
  b) Çekişmeli 78.000,00 TL 
  c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 78.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 60.000,00 TL 
5 Nafaka Davası 45.000,00 TL 
6 Evlat Edinme Davası 54.000,00 TL 
7 Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 30.000,00 TL 
8 Tenfiz Davası 64.500,00 TL 
 
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tüketici Mahkemeleri 37.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Tüketici Hakem Heyetleri 11.250,00 TL 
 
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1 Menfi tespit ve İstirdat Davaları 54.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 İstihkak Davaları 54.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3 İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)  
  a) Duruşmalı 43.500,00 TL 
  b) Duruşmasız 34.500,00 TL 
  c) İcra Ceza 34.500,00 TL 
4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları 54.000,00 TL 
5 İhlalenin feshi davası  
  a)Taşınabilir mal ihaleleri 39.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
  b)Taşınmaz mal ihaleleri 64.500,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 İcra Takipleri  
  a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri 42.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
  b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 40.500,00 TL 
 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 37.500,00 TL 
 
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Hukuk Davaları** 58.500,00 TL 
2 Ceza Davaları  
  a) Şikayet ve takibi 49.500,00 TL 
  b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği 72.000,00 TL 
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar 58.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 58.500,00 TL 
 
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 İptal Davası   
  a) Duruşmalı 72.000,00 TL 
  b) Duruşmasız 57.000,00 TL 
 Tam yargı Davası   
  a) Duruşmalı 72.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 57.000,00 TL 
 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar  
  a) Duruşmalı  72.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 57.000,00 TL 
 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar   
  a) Bölge İdare Mahkemesinde 37.500,00 TL 
  b) Danıştay’da 45.000,00 TL 
 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar  
  a) Duruşmalı  90.000,00 TL 
  b) Duruşmasız 67.500,00 TL 
 
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi   
  a) Sanık Müdafiliği 135.000,00 TL 
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği 87.000,00 TL 
 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi  
  a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 90.000,00 TL 
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği 60.000,00 TL 
3 Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği 39.000,00 TL 
4 Disiplin Mahkemesi 42.000,00 TL 
 
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
 Büroda sözlü danışma   
  İlk bir saat için  7.800,00 TL 
  Bir saati aşan her saat için  5.000,00 TL 
 Yazılı danışma 15.000,00 TL 
3 Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma  6.500,00 TL 
4 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma  
  İlk bir saat için 12.500,00 TL 
  Bir saati aşan her saat için  6.500,00 TL 
5 İdari Mercilerde Vekillik  22.500,00 TL 
6 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  16.500,00 TL 
7 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri  16.500,00 TL 
8 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  16.500,00 TL 
9 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri  22.500,00 TL 
10 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  75.000,00 TL 
11 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  45.000,00 TL 
12 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  67.500,00 TL 
13 İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma   48.000,00 TL 
14 Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  82.500,00 TL 
15 Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  37.500,00 TL 
16 Avukatın yanında çalışan Avukatlar  35.000,00 TL 
17 Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 40.500,00 TL 
  b) Anonim Şirket  
    ba) 250.000 TL.den az sermayeli  45.000,00 TL 
    bb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli 50.000,00 TL 
18 Kooperatif   
    a) 100’den az üyeli  34.500,00 TL 
    b) 100’den yukarı üyeli 42.000,00 TL 
19 Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  34.500,00 TL 
20 Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı  
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  33.000,00 TL 
  b) Kooperatif  40.500,00 TL 
  c) Anonim Şirket  43.500,00 TL 
21  Şirket Genel Kurul İşlemleri  
  a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  30.000,00 TL 
  b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  40.500,00 TL 
22 Kooperatif Genel Kurul İşlemleri  
  c) Ortak sayısı 100’e kadar  42.000,00 TL 
  d) Ortak sayısı 100’den fazla  49.500,00 TL 
23 Şirket Pay Devri  33.000,00 TL 
24  Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  81.000,00 TL 
25 Sayıştay Davaları  54.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
26 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  54.000,00 TL 
27 Arabuluculuk da Taraf Vekilliği  27.000,00 TL ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
28 Anayasa Mahkemesi  
  a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 100.500,00 TL 
  b) Bireysel Başvuru  
      Duruşmalı işlerde 72.000,00 TL 
      Duruşmasız İşlerde 61.500,00 TL 
29  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri  
  a) Duruşmalı 217.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 150.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
30 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 40.500,00 TL 
31KVKK Dönüşüm ve Uyum Proje/ Danışmanlığı (aylık) 85.000,00 TL 
32Türkiye’de Oturma İzni Alınması 80.000,00 TL 
33Türkiye’de Çalışma İzni Alınması 80.000,00 TL 
 Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/EN-AZ-UCRET-TARIFESI-2024.pdf