15 Şubat 2022

Avukatlık Ücretleri ve Ödeme

Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu tavsiye niteliğinde ki avukatlık ücret tarifesine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/EnAzUcretTarifesi-01072023-31122023.pdf

01.07.2023-31.12.2023 DÖNEMİ
AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ
EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ
 
 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  26.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin alınması    16.000,00 TL  
   Noterden alınması halinde    8.000,00 TL  
 Tahliye Davası  27.300,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  36.400,00 TL  ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları  26.000,00 TL  
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  22.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası  22.000,00 TL  
 Mirasta defter tutulması  27.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları    
   a) Davacı Vekilliğinde  35.000,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
   b) Davalı Vekilliğinde   20.000,00 TL  ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10  Delil tespit istemi   20.000,00 TL  
11  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)   15.000,00 TL  
 
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları    35.000,00 TL  
   İdari yoldan düzeltilmesi halinde  16.000,00 TL  
 Tenkis ve Mirasta iade Davası  52.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası 60.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Vasiyetnamenin iptali Davası  60.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Tapu iptali ve Tescili Davaları  60.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Şuf’a Davası  52.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Geçit Hakkı Davası  52.000,00 TL  
 Ecrimisil Davası  42.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10   Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları*  40.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası  39.000,00 TL  
13   Tespit Davası  26.000,00 TL  
14   Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Davalar  35.000,00 TL  
15   Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  35.000,00 TL  
16   Tenfiz ve Tanıma Davaları  43.000,00 TL  
17   Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  35.000,00 TL  
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  23.000,00 TL  
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  35.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3 Boşanma Davaları     
   a) Anlaşmalı  35.000,00 TL  
   b) Çekişmeli  52.000,00 TL  
   c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  52.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  40.000,00 TL  
5  Nafaka Davası  30.000,00 TL  
6  Evlat Edinme Davası  36.000,00 TL  
7  Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar   20.000,00 TL  
8  Tenfiz Davası  43.000,00 TL  
 
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  25.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Tüketici Hakem Heyetleri   7.500,00 TL  
 
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  36.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  36.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)    
   a) Duruşmalı  29.000,00 TL  
   b) Duruşmasız   23.000,00 TL  
   c) İcra Ceza   23.000,00 TL  
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  36.000,00 TL  
5  İhlalenin feshi davası    
   a)Taşınabilir mal ihaleleri  26.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b)Taşınmaz mal ihaleleri

 43.000,00 TL

 ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 İcra Takipleri    
   a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  28.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 27.000,00 TL  
 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  25.000,00 TL  
 
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları**   39.000,00 TL  
2  Ceza Davaları    
   a) Şikayet ve takibi

 33.000,00 TL

 
   b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği  48.000,00 TL  
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar   39.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  39.000,00 TL  
 
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 İptal Davası     
   a) Duruşmalı  48.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  38.000,00 TL  
 Tam yargı Davası     
   a) Duruşmalı  48.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  38.000,00 TL  
 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar    
   a) Duruşmalı   48.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  38.000,00 TL  
 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar     
   a) Bölge İdare Mahkemesinde  25.000,00 TL  
   b) Danıştay’da  30.000,00 TL  
 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar    
   a) Duruşmalı   60.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  45.000,00 TL  
 
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi     
   a) Sanık Müdafiliği  90.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  58.000,00 TL  
 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi    
   a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  60.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  40.000,00 TL  
3  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  26.000,00 TL  
4  Disiplin Mahkemesi  28.000,00 TL  
 
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
 Büroda sözlü danışma     
   İlk bir saat için   5.200,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için   3.500,00 TL  
 Yazılı danışma   10.000,00 TL  
3  Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma   4.500,00 TL  
4  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma    
   İlk bir saat için   8.500,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için   4.500,00 TL  
5  İdari Mercilerde Vekillik   15.000,00 TL  
6  İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme    11.000,00 TL  
7  C.Sav. Şikayet Dilekçeleri    11.000,00 TL  
8  Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler    11.000,00 TL  
9  İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri   15.000,00 TL  
10  Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  50.000,00 TL  
11  Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  30.000,00 TL  
12  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  45.000,00 TL  
13  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma    32.000,00 TL  
14  Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  55.000,00 TL  
15  Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik   25.000,00 TL  
16  Avukatın yanında çalışan Avukatlar   15.000,00 TL  
17  Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  27.000,00 TL  
   b) Anonim Şirket    
     ca) 250.000 TL.den az sermayeli   28.000,00 TL  
     cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  30.000,00 TL  
18  b) Kooperatif     
     ba) 100’den az üyeli   23.000,00 TL  
     bb) 100’den yukarı üyeli  28.000,00 TL  
19  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)   23.000,00 TL  
20  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler   22.000,00 TL  
   b) Kooperatif  27.000,00 TL  
   c) Anonim Şirket  29.000,00 TL  
21   Şirket Genel Kurul İşlemleri    
   a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.   20.000,00 TL  
   b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  27.000,00 TL  
22  Kooperatif Genel Kurul İşlemleri    
   c) Ortak sayısı 100’e kadar  28.000,00 TL  
   d) Ortak sayısı 100’den fazla  33.000,00 TL  
23  Şirket Pay Devri   22.000,00 TL  
24   Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  54.000,00 TL  
25  Sayıştay Davaları  54.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
26  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  36.000,00 TL  
27  Arabuluculuk da Taraf Vekilliği   18.000,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
28  Anayasa Mahkemesi    
   a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  67.000,00 TL  
   b) Bireysel Başvuru    
       Duruşmalı işlerde  48.000,00 TL  
       Duruşmasız İşlerde  41.000,00 TL  
29   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri    
   a) Duruşmalı  145.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  100.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
30  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  27.000,00 TL  
  Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

Kaynak : https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/EnAzUcretTarifesi-01072023-31122023.pdf