21 Temmuz 2017

Ödeme

ASM Hukuk Bürosu
Ödeme yapmak için
tıklayınız

Yukarıdaki linke tıklayarak, dosya borcunuzu, avukatlık ücretini, iş avansı ve masraf ödemesi ile diğer ödemelerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz. 

Avukatlık Ücret Tarifesi

Avukatlık Ücret Tarifesi için İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu tarife aşağıda olup ayrıca linktedir.

01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ
AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ
EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ
 
 A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  6.750,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin alınması   3.750,00 TL  
 Tahliye Davası  8.500,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  8.500,00 TL  ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
 Vesayet ve Kayyım Davaları  6.750,00 TL  
 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  7.000,00 TL  
 Mirasçılık belgesinin iptali Davası  7.000,00 TL  
 Mirasta defter tutulması  7.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları    
   a) Davacı Vekilliğinde  7.200,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
   b) Davalı Vekilliğinde  6.250,00 TL  ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10  Delil tespit istemi  4.400,00 TL  
11  Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  6.400,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)  3.500,00 TL  
 
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları    7.400,00 TL  
 Tenkis ve Mirasta iade Davası  9.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası  11.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Vasiyetnamenin iptali Davası  11.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Tapu iptali ve Tescili Davaları  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Şuf’a Davası  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 Geçit Hakkı Davası  9.000,00 TL  
 Ecrimisil Davası  8.500,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10   Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  8.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11   Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davaları*  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı  7.800,00 TL  
13   Tespit Davası  7.600,00 TL  
14   Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava  10.600,00 TL  
15   Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  9.000,00 TL  
16   Tenfiz ve Tanıma Davaları  9.000,00 TL  
17   Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  8.700,00 TL  
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  6.000,00 TL  
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  7.600,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3 Boşanma Davaları     
   a) Anlaşmalı  7.000,00 TL  
   b) Çekişmeli  10.000,00 TL  
   c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  9.000,00 TL  
5  Nafaka Davası  6.200,00 TL  
6  Evlat Edinme Davası  7.400,00 TL  
7  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar  4.000,00 TL  
8  Tenfiz Davası  8.500,00 TL  
 
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  7.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Tüketici Hakem Heyetleri  2.750,00 TL  
 
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  8.900,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  8.900,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)    
   a) Duruşmalı  6.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  4.000,00 TL  
   c) İcra Ceza  4.000,00 TL  
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  8.800,00 TL  
5  İhlalenin feshi davası    
   a)Taşınabilir mal ihaleleri  6.300,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b)Taşınmaz mal ihaleleri

 10.800,00 TL

 ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 İcra Takipleri    
   a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  6.300,00 TL  ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u 
   b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri  6.700,00 TL  
 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  6.300,00 TL  
 
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları**   7.600,00 TL  
2  Ceza Davaları    
   a) Şikayet ve takibi

 5.000,00 TL

 
   b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği  8.000,00 TL  
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar  6.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  6.500,00 TL  
 
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 İptal Davası     
   a) Duruşmalı  10.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  8.000,00 TL  
 Tam yargı Davası     
   a) Duruşmalı  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  8.000,00 TL  
 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar    
   a) Duruşmalı   10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  8.000,00 TL  
 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar     
   a) Bölge İdare Mahkemesinde  5.000,00 TL  
   b) Danıştay’da  7.600,00 TL  
 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar    
   a) Duruşmalı   12.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  10.000,00 TL  
 
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi     
   a) Sanık Müdafiliği  14.400,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  11.500,00 TL  
 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi    
   a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  10.200,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  7.500,00 TL  
3  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  4.400,00 TL  
4  Disiplin Mahkemesi  6.600,00 TL  
 
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
 Büroda sözlü danışma     
   İlk bir saat için  1.400,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için  750,00 TL  
 Yazılı danışma  3.000,00 TL  
 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma    
   İlk bir saat için  2.750,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için  1.700,00 TL  
 İdari Mercilerde Vekillik  3.250,00 TL  
 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  3.000,00 TL  
 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri  3.000,00 TL  
 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  3.500,00 TL  
 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri  4.500,00 TL  
 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  9.500,00 TL  
10   Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  5.000,00 TL  
11  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  7.500,00 TL  
12  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma   4.500,00 TL  
13   Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  11.500,00 TL  
14   Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  4.400,00 TL  
15   Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  6.600,00 TL  
   b) Kooperatif     
     ba) 100’den az üyeli   6.300,00 TL  
     bb) 100’den yukarı üyeli  7.600,00 TL  
   c) Anonim Şirket    
     ca) 250.000 TL.den az sermayeli   8.000,00 TL  
     cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  9.500,00 TL  
16  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  5.500,00 TL  
17  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  6.500,00 TL  
   b) Kooperatif  7.500,00 TL  
   c) Anonim Şirket  9.000,00 TL  
18   Şirket Genel Kurul İşlemleri    
   a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  6.000,00 TL  
   b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  7.200,00 TL  
   c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.  8.600,00 TL  
   d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.  9.900,00 TL  
19   Şirket Pay Devri  6.200,00 TL  
20   Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  13.800,00 TL  
21   Sayıştay Davaları  14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
22   Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  6.000,00 TL  
23   Arabuluculuk da Taraf Vekilliği  4.400,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
24   Anayasa Mahkemesi    
   a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  23.500,00 TL  
   b) Bireysel Başvuru    
       Duruşmalı işlerde  12.000,00 TL  
       Duruşmasız İşlerde  8.500,00 TL  
25   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri    
   a) Duruşmalı  28.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  19.800,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
26   Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  6.300,00 TL  
  Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

KAYNAK : https://www.istanbulbarosu.org.tr/UcretTarifeleri.aspx