GÜVENLİK KAMERASI KOMŞUNUN EVİNİ GÖREMEZ

Yargıtay son dönemde vermiş olduğu kararda komşunun evinin penceresi ve avlusunu gören güvenlik kamerasının kaldırılmasına hükmetmiştir. Söz konusu davada davacı kişi, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna güvenlik kamerası koyduğunu, kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını belirtmiştir. Bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini bu Daha fazla okuyunGÜVENLİK KAMERASI KOMŞUNUN EVİNİ GÖREMEZ[…]

ÖZEL GÜNLERİ UNUTMAK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Evliliklerde taraflar eşlerinin doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günleri unutabilmekte, bu durum da eşler arasında sorun yaşanmasına sebep olmaktadır. Peki, eşler arasında özel günleri unutmak aynı zamanda boşanma sebebi olabilir mi? Özel günleri unutan taraf kusurlu sayılabilir mi? Yargıtay 2.Hukuk Dairesi bu konuya ilişkin 04/10/2016 Tarihli kararında eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda Daha fazla okuyunÖZEL GÜNLERİ UNUTMAK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?[…]

Kötü niyetli vekil ile yapılan işlem geçerlimidir?

Gayrimenkul alıcısı iyi niyetli ise yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekâlet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara Daha fazla okuyunKötü niyetli vekil ile yapılan işlem geçerlimidir?[…]

MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI

3 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE REDDİLMEYEN MİRAS, BAŞKA BİR YOL İLE RED EDİLEBİLİR Mİ? Medeni Kanunun 599. Maddesine göre mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda özel olarak belirtilen haller hariç, mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar Daha fazla okuyunMİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI[…]

Manevi tazminat

GENEL OLARAK Manevi tazminat, şahsiyet hakkına hukuka aykırı tecavüzden doğan acı elem ve ızdırabın telafisi amacıyla hükmedilen tazminattır. Tecavüz sebebiyle duyulan acı elem ve ızdırap manevi zarar olarak ifade edilir. [1] Şeye gelen zararlardan dolayı kural olarak manevi zararın tazminine hükmedilmez,ancak istisnai durumlarda dolaylı olarak kişilik haklarının ihlali sözkonusu olduğunda manevi tazminata hükmedilir.[2] Manevi tazminatta ekonomik Daha fazla okuyunManevi tazminat[…]

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi

GENEL OLARAK  Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. 14/12/1983 tarih, KHK/181 karar sayılı Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakında kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığına,sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi yetkisi ve görevi yüklenmiştir.[1] Bu yetki kanun hükmünde kararname (KHK) ile verildiği için KHK’nın ne olduğunu hatırlamakta fayda vardır. KHK, Daha fazla okuyunSağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi[…]

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığıdan doğan hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran haller

GENEL OLARAK İşverenin sorumluluğu genel anlamda haksız fiil sorumluluğu olarak nitelendirilemez. İşverenin sorumluluğu tehlike sorumluluğu veya sözleşme sorumluluğu olarak nitelendirilebilir. İşverenin B.K. md.332/1 anlamında sorumluluğu söz konusudur. İşverenin tazmin borcunun hukuki temeli önceleri haksız fiil sorumluluğu olarak kabul edilirken daha sona, B.K.md.332 gereğince akte aykırılıktan doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlerin uygulanacağı benimsenmiştir. Daha sonra, sosyal,ekonomik Daha fazla okuyunİşverenin iş kazası ve meslek hastalığıdan doğan hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran haller[…]

Boşanma halinde eşler arasında mallar nasıl paylaştırılır?

Boşanma halinde malların paylaşımı eşler arasında büyük sorunlara sebep olmaktadır. Böyle bir sorunda öncelikle tarafların tabi olduğu mal rejimi önem kazanmaktadır.  Mal rejimleri eski ve yeni medeni kanuna göre de farklılık göstermektedir. 01.01.2002 tarihinden önce 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin (TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi (TKM 170 m). 743 Daha fazla okuyunBoşanma halinde eşler arasında mallar nasıl paylaştırılır?[…]

İşçinin yeterliliği (yetersizliği) nedeniyle iş aktinin feshi (iş. k. md. 18)

Genel Olarak İş güvencesi işveren tarafından iş ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda işçinin korunmasıdır. İş verenin iş sözleşmesini fesih sırasında geçerli bir nedene dayandırması,işçinin bunu bağımsız merci önünde dava edebilmesi,ispat yükünün işverende olması,geçerli fesih nedeninin olmaması durumunda bazı hukuki sonuçların doğmasını ifade eder.Yani iş güvencesi,işçinin iş yerinde işini,iç ve dış faktörlerden ya da işverenin iradesinden koruyabilmesi Daha fazla okuyunİşçinin yeterliliği (yetersizliği) nedeniyle iş aktinin feshi (iş. k. md. 18)[…]