Kat Mülkiyeti Kanununa Göre İşletme Projesine İtiraz Edilmesi


634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesi;

3. İşletme projesinin yapılması: 

Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 – 2814/12 md.)  Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.  Bu projede özellikle: 

a) Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde  tahmini olarak gelir ve gider tutarları; 

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; 

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;  Gösterilir. 

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.  Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. İlgili Yargıtay kararları:

https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre İşletme Projesine İtiraz Edilmesi

12. Hukuk Dairesi         2015/24498 E.  ,  2016/1215 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından cari hesap belgesine dayalı olarak site aidat alacağının tahsili talebiyle ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine duran takibin devamını sağlamak için alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece yapılan yargılama sonucunda, talebin kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.


634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesinde; “Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle: a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları; b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı; gösterilir. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır” hükmü yer almaktadır. Anılan madde hükmüne göre, kat malikleri kurulu kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri, İİK’nun 68/1. maddesinde yazılı belgelerdendir.


Somut olayda, takibe dayanak yapılan 22.08.2014 tarihli aidat cari hesap yazısı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen kat malikleri kurulu kararı ya da kesinleşmiş işletme projesi niteliğinde olmadığından İİK 68. maddesinde sayılan belgelerden değildir. Bu nedenle alacağın varlığı ve miktarı yargılamayı gerektirir.
O halde, mahkemece, itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, İİK’nun 68. maddesine aykırı olarak kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. Hukuk Dairesi         2015/28939 E.  ,  2016/4857 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklının itirazın kaldırılmasına dayanak yaptığı belgelerin, 634 Sayılı KMK’nun 37. maddesinde belirtilen ve İİK’nun 68. maddesi kapsamında belge kabul edilen Kat Malikeri Kurulu Kararı yönünden kesinleşmiş işletme projesi kapsamında olmadığının anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.