Nafaka Borcunun Ödenmesi Halinde Cezanın Düşeceğine Dair Yargıtay Kararı

19. Ceza Dairesi         2015/8950 E.  ,  2015/7785 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname No : KYB – 2015/201009
Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık O.. E.. hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 27/11/2014 tarihli ve 2014/878 esas, 2014/896 sayılı kararına karşı şikayetçi vekilince yapılan itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Kayseri 3. İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2014 tarihli ve 2014/90 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 28/05/2015 gün ve 34922 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2015 gün ve KYB.2015-201009 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Kayseri 3. İcra Ceza Mahkemesince şikayet tarihi nazara alınarak sanığın Ekim ayına ilişkin nafaka borcunun ödenmemesi nedeniyle tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, şikayet tarihinin 04/11/2014 olduğu, sanığın mahkûmiyetine dair verilen karar kesinleşmesinden önce, şikâyete konu döneme ait nafaka borcunun sanık tarafından 31/10/2014 tarihinde ifa edildiği, bu haliyle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer” şeklindeki 354/1. maddesi gereğince sanık hakkındaki cezanın düşürülmesi yönünde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 07/12/2011 tarih ve 2011/3339-8585 E.K sayılı kararında da belirtildiği üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesi uyarınca borcun itfası(ödenmesi) nedeniyle davanın ve bütün neticeleri ile birlikte cezanın düşmesine karar verilebilmesi için borcun icra masrafları ve işlemiş faizleri ile birlikte tamamen ödenmesi gerektiği cihetle; sanığın 31/10/2014 tarihinde banka aracılığıyla şikayete konu döneme ait nafaka borcunu ödemesine karşın takip giderleri ile faizini ödememesi nedeniyle hakkında düşme kararı verilemeyeceği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 25/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.