Delillerin Bildirilmesinde Süre

“Davacı dava dilekçesi ile iddia ettiği vakıaları hangi delilllerle ispat edeceğini bildirmek zorundadır. Davacı eldeki belgelerini dilekçesine eklemek, elde bulunmayan belgeler için ise nereden getirtileceği konusunda bilgi vermesi gerekmektedir. (HMK m. 140/5.) Bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilecektir. (YHGK, 20.04.2016, E. 2014/13-856, K. 2016/523 sayılı karar) Dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi bir delil bildirmeyen davacıya ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi için yeni süre verilmesine imkan bulunmamaktadır.” Yargıtay kararı aşağıdadır.

Delillerin Bildirilmesinde Süre

2. Hukuk Dairesi         2015/19509 E.  ,  2016/12319 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı dava dilekçesi ile iddia ettiği vakıaları hangi delilllerle ispat edeceğini bildirmek zorundadır. Davacı eldeki belgelerini dilekçesine eklemek, elde bulunmayan belgeler için ise nereden getirtileceği konusunda bilgi vermesi gerekmektedir. (HMK m. 140/5.) Bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilecektir. (YHGK, 20.04.2016, E. 2014/13-856, K. 2016/523 sayılı karar) Dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi bir delil bildirmeyen davacıya ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi için yeni süre verilmesine imkan bulunmamaktadır. Davacı erkek dava dilekçesinde tanık deliline dayanmamıştır. 11.11.2014 tarihli ön inceleme duruşmasında tanıkları olduğunu bildiren davacı erkeğe mahkemece delillerini bildirmesi için 2 haftalık kesin süre verilerek tanıklarının dinlenmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.27.06.2016(Pzt.)