İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI

İşe iade davası açabilmek için aşağıda ki şartların gerçekleşmiş olması gerekir;

1-İş sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması,

2-İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması,

3-İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması,

4-İşçinin en az 6 ay kıdeminin bulunması,

5-İş yerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması,

6-Dava açacak işçinin işveren vekili olmaması,

7-İş akdinin feshi tarihinden itibaren bir ay içinde davanın açılmış olması.

Bu şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi gereklidir. İlgili Kanun maddeleri;

Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1)
Madde 20 – İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir
sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (…) (1)
taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. (1)
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını
iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay
bir ay içinde kesin olarak karar verir.