HMK Hükümleri Sigortacılıktaki Tahkim Hakkında Kıyasen Uygulanır.”

“5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 23. fıkrasında, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun hükümlerinin sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir.”

11. Hukuk Dairesi         2017/1447 E.  ,  2017/2592 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24.10.2016 gün ve 2016/3333-2016/3333 D.İş sayılı kararı ile saklanmasına karar verilen Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti’nin 26.08.2016 gün 2016/2227 sayılı kararının Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Hakem heyetince verilen kararın taraflarca temyizi üzerine dosya Dairemize gönderilmiş olup, yapılan ilk incelemesinde, yerel mahkemece hakem heyetinin kararının saklanmasına karar verildiği ve esasın bu şekilde kapatıldığı, kararın gerekçesinde hakem kurulunca verilen kararın taraflara tebliğ edilmiş olduğu ve kararın yeniden tebliğine ilişkin düzenlemenin HMK’da mevcut olmadığı belirtilmişse de; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 23. fıkrasında, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun hükümlerinin sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanacağı belirtilmiş, karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nın tahkim usulüne ilişkin tebligatı düzenleyen 438. maddesinde de, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tebligatın 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla hakem kararı kendisine verilen mahkeme, hakem kararının kendisine verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak tebliğ etmelidir. Her iki taraf hakkında da temyiz süresi ancak bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.
Bu durumda dosyanın incelenebilmesi için öncelikle verilen kararın taraf vekillerine Tebligat Yasası hükümlerine uygun olarak tebliği ile buna ilişkin tebligat parçasının dosyaya konulması ve bundan sonra dosyanın temyiz incelemesi için gönderilmesi gerektiğinden, anılan eksikliğin giderilmesini teminen dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının yerel mahkemeye GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.