Araç Değer Kaybı Davası Emsal Karar

17. Hukuk Dairesi         2016/16133 E.  ,  2017/8256 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 17.07.2013 tarihinde davacının sevk ve idaresindeki kendisine ait … plakalı araçla seyir halinde iken arkasından gelen … yönetimindeki … plakalı araca onun da arkasından gelen sürücü … yönetimindeki … plakalı aracın çarpması sonucu davacının aracına da zarar veren zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini, kazanın davalı …’nun tam kusurlu eylemi sonucunda meydana geldiğini, davalı …’nun kullandığı araç diğer davalı … Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğundan doğan zarardan davalı şirketin de sorumlu olduğunu, davacının kusurunun bulunmadığını, davacının aracında hasar meydana geldiğini ve buna bağlı olarak araçta değer kaybının oluştuğunu, aracın bir süre serviste kaldığını beyan ederek, alacaklarının belirsiz olması nedeniyle varsa davalılar adına kayıtlı araçların trafik kayıtlarına ihtiyati tedbir konulması ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 26.10.2015 ıslah dilekçesi ile talebini 3.500,00 TL’ye yükseltmiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; kaza tarihi itibariyle hasarsız emsalinin piyasa alım satım değerinin 58.500,00 TL ve aracın onarımının yapılmasından sonra kaza tarihi itibariyle piyasa alım satım değerinin 55.000,00 TL olduğu
belirtilerek, davanın kabulü ile 3.500,00 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 17/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı …’nun yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 180,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına 27.9.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.