Nafaka Borcunun Ödenmemesi Şikayet Hakkının Düşmesi

19. Ceza Dairesi         2016/9678 E.  ,  2017/2319 K.
“İçtihat Metni”


Nafaka yükümlülüğüne uymama suçundan sanık …’un 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344.maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Gaziosmanpaşa İcra Ceza Mahkemesinin 19/01/2016 tarihli ve 2015/377 esas ve 2016/3 kararına vaki itirazın reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 02/02/2016 tarihli ve 2016/24 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 25/04/2016 gün ve 94660652-105-34-3159-2016 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/05/2016 gün ve KYB.2016-191256 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre; İcra takibine konu Gaziosmanpaşa 2. Aile Mahkemesinin 2011/411 esas sayılı dosyasında sanık aleyhine verilen tedbir nafakasına ilişkin ara kararın davanın 03/12/2013 tarihinde reddine karar verilmesi üzerine kararın kesinleştiği 21/02/2014 tarihinde sona erdiği, şikâyetçi tarafından ancak bu tarihe kadar işlemiş nafaka alacaklarına ilişkin şikâyet hakkının bulunduğu, şikâyetin yapıldığı 01/10/2015 tarihi dikkate alındığında, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 347. maddesinde şikâyet hakkının her halde suçun vukuundan itibaren bir sene geçmekle düşeceğinin belirtilmiş olması karşısında, davanın düşmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/02/2016 tarihli ve 2016/24 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 16/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.