Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır

“…Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır….” İlgili Yargıtay Kararı aşağıda ki gibidir.

Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır

17. Hukuk Dairesi         2016/19929 E.  ,  2017/8187 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … A.Ş. vekili ve davalı …-ihbar olunan…A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkiline ait araca davalıların sürücüsü ve maliki olduğu aracın arkadan çarpması nedeniyle araçta oluşan 3.000,00 TL değer kaybının kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı …A.Ş. vekili, davaya konu aracın ruhsatının müvekkili adına olduğunu ancak aracın …A.Ş.’ye 2011 yılında işveren…A.Ş. tarafından kiralandığını, davanın bu iki firmaya ihbar edilmesinin gerektiğini, müvekkili şirketin meydana gelen kaza ile ilgili olarak bir kusurunun bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, 3.000,00 TL’nin kaza tarihi olan 06/07/2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm davalı …A.Ş. vekili, davalı … vekili ve ihbar olunan … A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava dilekçesi ile … A.Ş. aleyhine bir dava ikame edilmemiş, … A.Ş.’ye talep üzerine dava ihbar edilmiş, davada taraf sıfatı bulunmayan ihbar olunan sıfatını haiz …A.Ş. aleyhine usul hükümlerine uygun olarak hüküm tesis edilmemiştir. Davada taraf sıfatı bulunmayan ve aleyhine hüküm de tesis edilmeyen ihbar olunanın, hükmü temyiz etme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle ihbar olunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı … A.Ş. vekili ve davalı … vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
3- Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise değer kaybı bu ilkeye uygun olarak belirlenmemiştir. Eksik inceleme ile karar verilemez. Bu durumda mahkemece yukarıda belirtilen ilke doğrultusunda aynı bilirkişi heyetinden değer kaybı hususunda ek rapor aldırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan … A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … A.Ş. vekili ve davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … A.Ş. vekili ve davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden ihbar olunan … AŞ, ve …AŞ ve davalı …’a geri verilmesine 26.9.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.