YARGITAY: EVİNİZ LOKANTA, EŞİNİZ DE AŞÇI DEĞİL !

Yargıtay  son dönemde vermiş olduğu bir kararda “yemeğe sürekli arkadaşlarını getirmeyi “ boşanma sebebi olarak saymıştır. Söz konusu olayda davacı kadın eşinin sürekli erkek arkadaşlarını eve yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açmış, yerel mahkeme de davacıyı haklı görerek çiftin boşanmasına karar vermiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın temyizi üzerine Yargıtay 2.Hukuk Dairesi temyiz itirazlarını reddederek kararı onamıştır. İlgili Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir.

Av.Esra ŞALCIAV KURŞAT

YARGITAY:  EVİNİZ LOKANTA, EŞİNİZ DE AŞÇI DEĞİL !
ASM HUKUK BÜROSU

YargItay 2. Hukuk Dairesi         2016/10936 E.  ,  2018/1949 K. 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, tazminatların reddi, tedbir nafakaların başlangıç tarihleri ve nafakaların miktarları yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50’şer TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2018(Prş.)


https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/