Banka Kredilerinde Alınan Masraf ve Komisyonun İadesi

Banka,masraf,komisyon gibi adlar altında,ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Aksi halde yapılan kesintiler haksız şart niteliğinde olup iadeye tabidir. İlgili güncel Yargıtay kararı;

manevi-tazminat

13. Hukuk Dairesi         2016/8497 E.  ,  2016/12303 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalı banka şubesinden çeşitli tarihlerde krediler kullandığını, masraf, komisyon gibi adlar altında kesinti yapıldığını, kesintilerin iadesi için hakem heyetine yaptığı başvurunun red edildiğini ileri sürerek, hakem heyetinin red hükmünün kaldırılarak 6.750,00 TL.’nin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı; davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, yapılan kesintilerin haksız şart niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık, davalı banka tarafından alınan masrafların zorunlu olup olmadığı hususundadır.
Davacı 17.11.2015 tarihli celsede 6.750,00 TL kesinti yapıldığını beyan etmiş davalı ise yapılan kesintilerin hukuka uygun olduğunu savunmuştur. Mahkemece ibraz edilen belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmadan davanın kabulüne karar verilmiş ise de gerekçeli kararda hangi kredilerden dolayı yapılan kesintilerin neler olduğu hangisinin iadesi gerektiğini konusunda açıklayıcı bir bilgi yer almamaktatır. Kaldı ki davalı banka, davacı tarafından …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/2886 Esas sayılı dosyasında da son 10 yılda kullanılan tüm kredilerden tahsil edilen masrafların iadesi talebinde bulunulduğu beyan etmiş olup bu dosyanın getirtilerek mahkemece incelenmesi gerekmektedir. Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 04/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet