TÜKETİCİLERDEN ALINAN SENETLER GEÇERLİ MİDİR?

TKHK m 4/5  hükmü uyarınca  Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. TKHK m 4/5 uyarınca belirtilen geçersizlik sadece tüketici yönündendir. Tacirin ticari ilişkide bulunduğu kişilerle aralarındaki geçerlilik durumunu Daha fazla okuyunTÜKETİCİLERDEN ALINAN SENETLER GEÇERLİ MİDİR?[…]

Kilometresi düşürülmüş aracın satıcıya iadesi ve satış bedelinin geri alınması

Yargıtay, kilometresi indirilmiş aracı “gizli ayıplı ” olarak kabul etmektedir. Satıcının, ayıbın varlığını bilmese bile, bundan sorumlu olduğunu ve ayıba karşı tekeffül borcu bulunduğunu, araç gizli ayıplı olarak satıldığı için, aracın satıcıya iadesi ile araç satış bedelinin alıcıya iadesi gerektiğine hükmetmiştir. İlgili Yargıtay kararları aşağıdadır. http://emsal.yargitay.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/ 13. Hukuk Dairesi 2015/1900 E. , 2016/7367 K. “İçtihat Metni” Daha fazla okuyunKilometresi düşürülmüş aracın satıcıya iadesi ve satış bedelinin geri alınması[…]

İkinci el aracın ayıplı çıkması halinde davaya bakacak görevli mahkeme hangisidir?

Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında araç alım satımı yapılmamış ise, bu tür bir satışta çıkacak itilaflarda genel mahkemeler görevlidir.. Aşağıda ki Yargıtay Kararı’nda; davalıların araç satımını meslek edinmediği, bu bağlamda davalıların yasada tanımlanan şekilde satıcı olmadığı ve taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Yasanın kapsamı dışında olduğu anlaşıldığından davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi değil, Genel mahkemeler görevli Daha fazla okuyunİkinci el aracın ayıplı çıkması halinde davaya bakacak görevli mahkeme hangisidir?[…]

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)

2014/2 sayılı tebliğ ile İl tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır üçbin üçyüz liraya, ilçe tüketici hakem heyetlerinde ikibin ikiyüz liraya ve Büyük şehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır ikibin ikiyüz Türk lirası ile Üçbin üçyüz Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu husus dava şartı olup, Tüketici Mahkemelerince re’sen dikkate Daha fazla okuyunTÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)[…]

Banka Kredilerinde Alınan Masraf ve Komisyonun İadesi

Banka,masraf,komisyon gibi adlar altında,ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Aksi halde yapılan kesintiler haksız şart niteliğinde olup iadeye tabidir. İlgili güncel Yargıtay kararı; 13. Hukuk Dairesi         2016/8497 E.  ,  2016/12303 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak Daha fazla okuyunBanka Kredilerinde Alınan Masraf ve Komisyonun İadesi[…]