Haksız Fesih Halinde İşsizlik Sigortası Alacağı İşvernden Tahsil Edilebilir mi?

Yargıtay, aşağıda paylaştığımız kararında, haksız fesih yapan işverenden, işçinin,  işsiz kaldığı süre için işsizlik sigortası alacağının hesaplanıp hüküm altına alınmasına karar vermiştir. Karar özet olarak şöyledir; “Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” Hakkın kötüye kullanılması, kişinin Daha fazla okuyunHaksız Fesih Halinde İşsizlik Sigortası Alacağı İşvernden Tahsil Edilebilir mi?[…]

Fazla Çalışma Türleri ve Fazla Çalışma Ücreti

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 07.04.2016 Tarihli 2014/36553 E., 2016/8730 sayılı kararında fazla çalışma ile ilgili şu tespitleri yapmıştır; https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp 1-4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. 2-4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. 3-Fazla Daha fazla okuyunFazla Çalışma Türleri ve Fazla Çalışma Ücreti[…]

FAZLA MESAİ VE ÜCRETİ

Yargıtay bir kararından fazla çalışma ile ilgili aşağıda ki tespitleri yapmıştır. Kararı ve tespitleri olduğu gibi aktarıyorum. 1-4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. “Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın Daha fazla okuyunFAZLA MESAİ VE ÜCRETİ[…]

PRİM ÖDEME VE SİGORTALILIK SÜRESİ YÖNÜNDEN EMEKLİLİK HAKKI

İşçi ayrıldığı tarihte sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlamış ise kıdem tazminatına hak kazanacaktır.  “1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık Daha fazla okuyunPRİM ÖDEME VE SİGORTALILIK SÜRESİ YÖNÜNDEN EMEKLİLİK HAKKI[…]

İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI

İşe iade davası açabilmek için aşağıda ki şartların gerçekleşmiş olması gerekir; 1-İş sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması, 2-İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması, 3-İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması, 4-İşçinin en az 6 ay kıdeminin bulunması, 5-İş yerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması, 6-Dava açacak işçinin işveren vekili olmaması, 7-İş akdinin feshi tarihinden Daha fazla okuyunİŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI[…]

Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanılabilmesi İçin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması

Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edebilmek için sözleşmenin süreye bağlanması ve bunun için objektif sebeplerin varlığı gerekir. Yapılan iş süreklilik arz ediyorsa iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi niteliğindedir. İş sözleşmesi belirsiz süreli ise bakiye süre ücreti talep edilemez. Yani bakiye süre ücretinin talep edilebilmesi iş sözleşmesinin belirli süreli olması şarttır. Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin Daha fazla okuyunBakiye Süre Ücretine Hak Kazanılabilmesi İçin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması[…]

İşçinin İş Yerini Terk Etmesi, İşe Gelmeme Tutanağı,Ücretin Ödenmemesi

İşcinin haklı nedenler iş akdini derhal fesih hakkı, İşçinin iş yerini terk etmesi, İşe gelmeme tutanağı, İş davalarında davacı tarafından öne sürülmeyen iddiaların re’sen nazara alınması, Ücretin ödenmemesi, Yargıtay işçinin iş yerini terk etmesinin derhal fesih hakkının kullanılması şeklindeki bir fesih iradesi niteliğinde olduğu; iş akdini işçinin feshettiğine hükmetmiş, bu nedenle işverence daha sonraki tarihler Daha fazla okuyunİşçinin İş Yerini Terk Etmesi, İşe Gelmeme Tutanağı,Ücretin Ödenmemesi[…]

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığıdan doğan hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran haller

GENEL OLARAK İşverenin sorumluluğu genel anlamda haksız fiil sorumluluğu olarak nitelendirilemez. İşverenin sorumluluğu tehlike sorumluluğu veya sözleşme sorumluluğu olarak nitelendirilebilir. İşverenin B.K. md.332/1 anlamında sorumluluğu söz konusudur. İşverenin tazmin borcunun hukuki temeli önceleri haksız fiil sorumluluğu olarak kabul edilirken daha sona, B.K.md.332 gereğince akte aykırılıktan doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlerin uygulanacağı benimsenmiştir. Daha sonra, sosyal,ekonomik Daha fazla okuyunİşverenin iş kazası ve meslek hastalığıdan doğan hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran haller[…]

İşçinin yeterliliği (yetersizliği) nedeniyle iş aktinin feshi (iş. k. md. 18)

Genel Olarak İş güvencesi işveren tarafından iş ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda işçinin korunmasıdır. İş verenin iş sözleşmesini fesih sırasında geçerli bir nedene dayandırması,işçinin bunu bağımsız merci önünde dava edebilmesi,ispat yükünün işverende olması,geçerli fesih nedeninin olmaması durumunda bazı hukuki sonuçların doğmasını ifade eder.Yani iş güvencesi,işçinin iş yerinde işini,iç ve dış faktörlerden ya da işverenin iradesinden koruyabilmesi Daha fazla okuyunİşçinin yeterliliği (yetersizliği) nedeniyle iş aktinin feshi (iş. k. md. 18)[…]